Polskie Towarzystwo Informatyczne

ODDZIAŁ ŁOMŻYŃSKI

O Nas

PTI oficjalnie w Łomży

W dniu 24 maja 2012r. zawiązało się Koło w Łomży Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Na pierwszym posiedzeniu wybrano Zarząd Koła, którego Przewodniczącym został Krzysztof Cwalina z Łomży, członek Zarządu PTI Oddziału Podlaskiego.

Za siedzibę Koło PTI w Łomży obrało budynek Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży, ul. Przykoszarowa 22.

Podczas I Posiedzenia Koła PTI w Łomży swą obecnością zaszczycili nas Przewodniczący Zarządu PTI Oddziału Podlaskiego Zenon Sosnowski który jest również członkiem zarządu głównego PTI. Wiceprezes Zarządu PTI Odziału Podlaskiego Antoni Cichocki. W swych przemówieniach zwrócili uwagę na coraz ważniejszą rolą jaką odgrywa PTI w Polsce oraz na duży udział PTI w organizowanych kursach ECDL.

Liczymy, że jest to początek abyśmy mogli pokazać jak wartościowy jest nasz potencjał, który z pożytkiem dla innych będziemy mogli wykorzystywać dla rozwoju naszego regionu i kraju. Zapraszamy wszystkich informatyków do współpracy i wspierania naszej działalności. Na naszej stronie będziemy przekazywać informacje, które ułatwią i posłużą do wstępowania w nasze szeregi dlatego zaglądajcie do nas i bądźcie z nami w kontakcie.

Członkowie PTI

Wszelkie sprawy dotyczące zasad przyjęcia w poczet członków Towarzystwa nowych kandydatów, praw i obowiązków członków oraz warunków ustania członkostwa precyzuje Statut PTI. Statutowa konwencja dotycząca warunków jakie muszą spełniać członkowie PTI jest skrupulatnie przestrzegana przez odpowiednie Zarządy i gwarantuje wysoki poziom profesjonalny Koleżanek i Kolegów naszego Towarzystwa. W celu zachowania zgodności niniejszego materiału ze Statutem PTI zamieszczamy obszerne jego cytaty, dotyczące spraw członkowskich.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • honorowych,
 • wspierających.

Członkowie zwyczajni:

1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby które:

 • ukończyły studia wyższe na kierunku informatycznym lub związanym z informatyką lub mają stopień naukowy w zakresie informatyki lub jej zastosowań,
 • mają wykształcenie wyższe lub średnie, a ich praca zawodowa w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat przed wstąpieniem do Towarzystwa była ściśle związana z informatyką,
 • studiują na kierunkach informatycznych lub związanych z informatyką, poczynając od trzeciego roku studiów.

2. Dowodem przynależności do Towarzystwa jest legitymacja członkowska. Wzór legitymacji, sposób jej wydania i okres ważności określa Zarząd Główny PTI.
3. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:

 • czynnego i biernego wyboru do władz PTI, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,
 • udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach, kursach, wycieczkach oraz innych imprezach organizowanych przez PTI,
 • współudziału w pracach orzecznictwa i doradztwa informatycznego, zgodnie z wymaganiami odpowiednich regulaminów uchwalonych przez Zarząd Główny Towarzystwa,
 • korzystania z pomocy Towarzystwa w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, ochronie praw autorskich i zawodowych,
 • korzystania z ulgowej prenumeraty czasopism lub innych wydawnictw Towarzystwa w zakresie określonym przez Zarząd Główny Towarzystwa,
 • korzystania z lokali i urządzeń Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
 • działania, zgodnie ze swymi kwalifikacjami, w sekcjach tematycznych Towarzystwa,
 • ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy PTI,
 • noszenia odznaki PTI.

4. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 • przestrzegania postanowień Statutu PTI, regulaminów i uchwał władz PTI,
 • aktywnego udziału w realizacji celów statutowych PTI,
 • przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej,
 • opłacania składek członkowskich zgodnie z ustaleniami określonymi przez Zarząd Główny Towarzystwa.

5. Członków zwyczajnych przyjmuje właściwy terenowo Zarząd Oddziału PTI na podstawie pisemnej deklaracji zaopiniowanej przez dwóch członków wprowadzających.
6. Zarząd Główny PTI przyjmuje członków zwyczajnych nie zamieszkałych na terenach działania Oddziałów PTI oraz tych, których przyjęcie uzna za wskazane z innych przyczyn. Podstawą przyjęcia jest pisemna deklaracja zaopiniowana przez dwóch członków wprowadzających.
7. Członkami wprowadzającymi mogą być osoby, które należą przynajmniej dwa lata do Towarzystwa i są członkami zwyczajnymi lub honorowymi.
8. Członek zwyczajny ma prawo wskazania Oddziału PTI lub Koła PTI, w którym zamierza realizować swoją działalność.
9. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 • dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału PTI lub Zarządowi Głównemu Towarzystwa,
 • śmierci,
 • skreślenia przez właściwy terenowo organ w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy, pomimo uprzedniego upomnienia (osoba skreślona może być ponownie przyjęta na warunkach członka nowo wstępującego),
 • wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego PTI.

10. Osoba wykluczona może być przyjęta ponownie na warunkach członka nowo wstępującego za zgodą Zarządu Głównego PTI, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od daty wykluczenia.
11. Osoba nieprzyjęta, skreślona lub wykluczona może odwołać się do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTI, który może nakazać Zarządowi Oddziału PTI lub Zarządowi Głównemu Towarzystwa zmianę decyzji.