Polskie Towarzystwo Informatyczne

ODDZIAŁ ŁOMŻYŃSKI

II Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego PTI

Dnia 22 marca 2014 w białostockim hotelu Titanic odbyło się II Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego PTI.

 

Porządek obrad

II Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Podlaskiego PTI

 1.  

Rozpoczęcie obrad (o 11.00  w pierwszym terminie, o 11.15 w drugim terminie)

 1.  

Otwarcie Walnego Zgromadzenia (prezes Oddziału)

 1.  

Przemówienie przedstawicieli władz i gości

 1.  

Wybór przewodniczącego i prezydium Walnego Zgromadzenia

 1.  

Przyjęcie porządku i regulaminu obrad

 1.  

Wybór komisji mandatowej i wnioskowo-uchwałowej

 1.  

Sprawozdanie z działalności Oddziału Podlaskiego PTI

 1.  

Sprawozdanie komisji mandatowej o prawomocności Walnego Zgromadzenia

 1.  

Stwierdzenie prawomocności obrad

 1.  

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału

 1.  

Sprawozdanie  Sądu Koleżeńskiego Oddziału

 1.  

Dyskusja nad sprawozdaniami

 1.  

Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału

 1.  

Przyjęcie regulaminu wyborów władz Oddziału Podlaskiego PTI

 1.  

Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Oddziału Podlaskiego PTI

 1.  

Wybór komisji wyborczej

 1.  

Wybory Prezesa Oddziału Podlaskiego PTI

 1.  

Ogłoszenie wyników wyborów Prezesa Oddziału Podlaskiego PTI

 1.  

Wystąpienie wybranego Prezesa Oddziału Podlaskiego PTI

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie liczebności nowych władz (na wniosek nowego Prezesa Oddziału Podlaskiego PTI)

 1.  

Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Sądu Koleżeńskiego Oddziału i delegatów na XI Zjazd Delegatów PTI

 1.  

Uzupełnienie komisji wyborczej

 1.  

Wybory do Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Sądu Koleżeńskiego Oddziału i delegatów na XI Zjazd Delegatów PTI.

 1.  

Dyskusja programowa

 1.  

Ogłoszenie wyników wyborów do władz Oddziału i delegatów na XI Zjazd Delegatów PTI.

 1.  

Przyjęcie uchwały o odwołaniu dotychczasowych władz i powołaniu nowych

 1.  

Pierwsze posiedzenia Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału

 1.  

Dyskusja programowa (c.d.)

 1.  

Sprawozdanie komisji wnioskowo-uchwałowej

 1.  

Przyjęcie uchwał i wniosków